Notice: Constant WP_TEMP_DIR already defined in /home/cleave/public_html/wp-config.php on line 110
hebrews 12:10 tagalog
  • Between Tigo (Millicom Ghana Limited) & Databank, Barnes road, Ridge.
  • +233 302 937 320 / +233 302 660 303 / +233 289 516 890

14 Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. New International Version (NIV) 1. But God’s discipline is always … 13 Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Burn Your White Flags is a way of saying 'no surrender'/'no turning back'! Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. “Our profit”: Imperfect human fathers discipline imperfectly; but God is perfect and therefore His discipline is … Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. document.write(sStoryLink0 + "

"); na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. Hebrews 12:10 New American Standard Bible 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. For the force of πρὸς see on Hebrews 12:10. At alam nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Version Information. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Dios gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. ang tatalikod sa biyaya ng Dios. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. So in Hebrews 10:29, the Son of God and the blood of the covenant wherewith he (the professor) was sanctified, are mentioned separately. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Hebrews 11 Hebrews 13 Hebrews 12:10 New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Need some help understanding theology? Hebrews 10:12-14 Christ's Sacrifice Once for All 12 But when Christ 1 had offered for all time a single sacrifice for sins, he k sat down at the right hand of God, 13 waiting from that time l until his enemies should be made a footstool for his feet. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila, dahil hindi nila makayanan ang utos na ito: “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, Tunay na kakila-kilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, “Nanginginig ako sa takot!”, Ngunit hindi ganito ang paglapit nʼyo sa Panginoon. Hebreerne 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Mga Hebreo 12:10 - Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. References to the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:17. Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened [us] after their own pleasure; but he for [our] profit, that [we] might be partakers of his holiness. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. Hebrews … Hebrews 12:10 Maori Ko ta ratou papaki hoki he torutoru nei nga ra, he mea ano na ta ratou ake i whakaaro ai; ko ta tenei ia hei pai mo tatou, kia whiwhi ai tatou ki tona tapu. all chastening - doth not seem. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. Ang katagang “minsan pa” ay nagpapahiwatig na aalisin ng Dios ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Obey God by Holding to His Absolute Moral Standards. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Πρὸς μὲν τὸ παρὸν for the present. Hebrews Chapter 10 Third Continued. 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Lit. bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Read the Bible. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak.”. HEB 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Questions. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Last Week's Top Questions . Hebrews 12:10-11 Do Not Grow Weary 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, m that we may share his holiness. For Christians facing temptation to give up on faith, Hebrews is an encouragement to keep trusting Jesus in the midst of the pressures of the world, knowing Jesus is better than anything the world offers us. HEB 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kaya magpasalamat tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Who are the firstfruits in Revelations 14:4? 2. Lumapit kayo sa Dios na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu, Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan, ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang, . The privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24. In the blessed example of it, which is the suffering… The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo, . Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. 14 For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo … Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Dios. ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Did Jesus hate the Pharisees? ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion, ang lungsod ng Dios na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon nang may kagalakan. Search results for 'Hebrews 12:10' using the 'New American Standard Version'. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. , na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.”. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Ask a Question. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 12:10 - NKJV. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 10 Hebrews 12:10 New King James Version (NKJV). Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. Apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. if(sStoryLink0 != '') Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Dahil. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. Hebrews 12:10New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. { Trust Him! 12 Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya. } ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok. Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. 11 n For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields o the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. if. Ngunit ang pagdidisiplina ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. { Baka nakalimutan nʼyo na ang pangaral ng Dios sa inyo bilang mga anak niya: “Anak, huwag mong balewalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. Sad to say, it can also happen to Christians. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Ask Us! 29:18 (LXX). The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. 10 At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay. Isipin nʼyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. Hebrews 10:1 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese The A.V., by joining οὐ not to πᾶσα all, and rendering no chastisement, weakens the emphasis on the idea every kind of chastisement. Ask a Question Got a Bible related Question? Hebrews 10:28 “He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:” Numbers 15:36 “And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died; as the LORD commanded Moses.” Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Hebrews 12:10 New Living Translation (NLT). It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Get an Answer. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Read Hebrews 12, which tells us that God’s discipline comes from His love for us as His children. 15 Pag-ingatan # Deut. Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, (Hebrews 12:10-11). kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda. Πᾶσα of all sorts, divine and human. if(aStoryLink[0]) ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay nang gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ang mga espiritwal na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. A devotional following Anchor Church Sydney's teaching series through the book of Hebrews. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. (You can do that anytime with our language chooser button ). It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 16 Pag-ingatan # Gen. 25:29-34. ninyo na huwag makiapid ang … bHasStory0 = true; 10 For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. They must take care not to reject Jesus, who now addressed them from heaven, and who was shortly to be their Judge, Hebrews 12:25-27. ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.

Amazon Saltwater Jig Heads, Ihm Notes Front Office, Navy Fts Officer, Finger Meaning In Kannada, Stickythings Wall Stickers South Africa Johannesburg, Irizar Bus For Sale In South Africa, Varidesk Error Codes, Spa Sensations By Zinus 12 King, Yosemite Lakes Rv Resort,

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *